VIZURA


Go to content

Poslovno savetovanje

Ostale usluge


Imajući u vidu opsežna znanja i iskustvo zaposlenih, Vizura Invent Revizija može klijentima da pruži savete i da da odgovor na direktna pitanja vezana za poslovanje.


Finansijska analiza preduzeća

Finansijska analiza preduzeća obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća na osnovu koje vlasnici dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru perspektivu i da li je top menadžment uspešan, a poverioci da li će njihova potraživanja biti naplaćena o roku dospeća ili su rizična pa je potrebno tražiti čvrsta obezbeđenja potraživanja.Pomoć pri poslovnim transakcijama

Vizura Invent Revizija pomaže klijentima u sledećim poslovima: spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća; izrade finansijske i poslovne analize poslovanja; pristupa tržištu hartija od vrednosti; kao i u poslovima koji se odnose na procenu vrednosti kapitala, pregovore i osmišljavanje procesa poslovanja. Vizura Invent Revizija takođe pruža usluge pri likvidaciji preduzeća ili prodaji dela preduzeća, kao i usluge osmišljavanja strategije u vezi sa pomenutim poslovima, odnosno aktivnostima.Izrada i ocena investicionih projekata

Investicioni projekat obuhvata: kvantifikaciju ulaganja u stalnu imovinu i trajna obrtna sredstva; projekciju rezidualne vrednosti, prihoda i rashoda investicionog projekta; projekciju dobitka i neto novčanog toka; projekciju strukture i cene kapitala; dinamičke i statičke metode ocene rentabilnosti investicionog projekta; ocenu likvidnosti i analizu neizvesnosti investicionog projekta.

Naslovna strana | O nama | Finansijska revizija | Ostale usluge | Podrška | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu