VIZURA INVENT REVIZIJA


Go to content

NAŠE USLUGE

Finansijska revizija ( detaljnije)

 • Revizija finansijskih izveštaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa medunarodnom i lokalnom racunovodstvenom regulativom;
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja;
 • Revizija donatorskih projekata;
 • Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala;
 • Revizija vrednosti i strukture kapitala;
 • Usaglašavanje racunovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa racunovodstvenim standardima Srbije sa IAS/IFRSPoslovno savetovanje ( detaljnije)

 • Finansijska analiza preduzeća;
 • Pomoc pri poslovnim transakcijama;
 • Izrada i ocena investicionih projekataPoresko savetovanje ( detaljnije)

 • Provera usaglašenosti poreza na dobit preduzeca sa važecom poreskom regulativom i strukturiranje poreza na dobit preduzeca;
 • Savetodavne usluge u pogledu transfernih cena, podsticaji od strane države radi ohrabrenja investiranja;
 • Spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeca;
 • Ostale poreske usluge;
 • Provera usaglašenosti indirektnih poreza sa važecom poreskom regulativom;
 • Planiranje i strukturiranje indirektnih poreza;
 • Pomoc u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji se vode sa njima;
 • Obuka kadrovaRacunovodstvene usluge ( detaljnije)

 • Finansijsko i robno knjigovodstvo svih statutarnih kalkulacija (PDV, poreske prijave i slicno), obracun zarada, periodicnih finansijskih izveštaja (mesecnih, kvartalnih, godišnjih) prema potrebama i zahtevima klijenata;
 • Priprema konsolidacionih paketa, statutarnih (godišnjih) finansijskih izveštaja
 • Osnivanje i registraciju preduzeća;
 • Sekretarsku podršku;
 • Izvršavanje placanja;
 • Pripremu i slanje faktura;
 • Obrada evidencija o radnim casovima i o prisustvu na poslu;
 • Obracun zarada, poreza i doprinosa na zarade;
 • Izrada rekapitulacija zarada;
 • Izrada obracunskih listica;
 • Popunjavanje mesecnih poreskih prijava;
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenihOstale usluge ( detaljnije)

 • Procena vrednosti imovine;
 • Procena vrednosti kapitala;
 • "Human Resources" usluge

U skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji, revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, maticna pravna lica koja u skladu sa zakonom sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, za pravna lica koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

Naša je preporuka da eksternu reviziju treba raditi bez obzira na velicinu društva i trenutne propise jer se kontinuiranim vršenjem revizije finansijskih izveštaja doprinosi unapredenju internih kontrola društva i racunovodstvenih evidencija, što utice i na poboljšanje kvaliteta informacija u procesu donošenja poslovnih odluka.Preduzece za reviziju, racunovodstvo i konsalting Vizura Revizija i racunovodstvo d.o.o. osnovano je resenjem Agencije za privredne registre BD 121452/2009 od 22.07.2009. godine. Osnovna delatnost društva je obavljanje revizije finansijskih izveštaja, revizije poslovanja, revizije specijalnih bilansa i drugih oblika revizije, revizije mišljenja o kreditnom bonitetu, ocena kreditnog boniteta, usluga iz oblasti racunovodstva, procene vrednosti imovine i kapitala, usluga iz oblasti primene propisa za obracun i placanje poreza ( detaljnije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naš tim revizora je formiran od visoko kvalifikovanih strucnjaka koji rade u ovoj oblasti vec dugi niz godina. Revizija finansijskih izveštaja predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, isprava i informacija, primene nacionalnih racunovodstvenih propisa i Medunarodnih racunovodstvenih standarda i Medunarodnih standarda finansijskog izveštavanja MRS/MSFI ( detaljnije)

Tržišni uslovi zahtevaju efikasnu, fleksibilnu i blagovremenu procenu prilagodavanja savremenih globalnih poslovnih tokova, tako da bilo koji ozbiljniji posao vezan za investiranje, poslovanje na berzi, zajednicko ulaganje u proizvodnju, ucešce na tenderima i slicno, zahteva analizu rizika ostvarenja ocekivanog rezultata.

Naslovna strana | O nama | Finansijska revizija | Ostale usluge | Podrška | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu